18 Mart 2021 In Güncel, İş Hukuku

İş Mahkemesinde Dava Nasıl Açılır?

İş mahkemeleri, İş Kanununa göre işçi sayılan kişiler ile işveren ya da işveren vekilleri arasında İş Kanunundan ya da iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünü görev edinmiştir.

İş Mahkemesinde Dava Nasıl Açılır

İş sözleşmesinin geçersiz olması iş mahkemesinin görevsiz olduğu ve dava açılamayacağı sonucunu doğurmayacaktır. Ancak bazı durumlarda iş mahkemeleri görevli olmayıp davalar iş mahkemelerinde açılamayacaktır. Bu haller ise İş Kanunu’nda açıkça düzenlenmiştir.

İş Mahkemesinde Dava Nasıl Açılır

İş mahkemeleri kurulmadan önce işçi ve işveren arasında iş kanunu ve iş sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar asliye hukuk mahkemelerinde çözülmekteydi. Ancak özel görevli olan İş Mahkemelerinin hala her yargı bölgesinde bulunmadığını görmekteyiz. İş davası açılmak istendiğinde genel yetkili mahkeme İş Mahkemeleri olmakla beraber yargı çevresinde İş Mahkemesi bulunmaması halinde bu dava Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılacaktır.

İş Mahkemesinde Hangi Davalar Görülür?

İş Mahkemesinde görülecek davalar hususunda kanunda düzenleme yapılmış olmakla beraber bu davalara başlıca aşağıdaki dava çeşitleri örnek verilebilecektir.

Kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin davalar,

İşe iade davası,

Hizmet tespit davası,

Ücret alacaklarına ilişkin davalar,

Fazla mesai alacağına ilişkin davalar.

İş mahkemelerinde( İş Mahkemesi olmaması halinde Asliye Hukuk Mahkemelerinde) iş davaları 2 şekilde açılabilecektir.

Davacının dava dilekçesi ile iş mahkemesine başvurması yolu.

İdari makamların iş mahkemesine başvurması yolu.

“HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

İş Mahkemesi Davası Nasıl Açılır

Davacı iş mahkemesine dava dilekçesi ile başvurup gerekli harç ve masrafları vezneye yatırmak suretiyle dava açabilecektir. Bu hususta dava dilekçesinin oluşturuluş şekli, dayanılacak deliller, zamanaşımı süreleri gibi konularda uzman olması sebebi ile bir avukata danışmak her zaman davacı yanın lehine olacaktır.

İkinci yol ise “işçiye kolaylık sağlanması” ilkesi gereğince düzenleme bulmuştur.  İşçi ya da işveren aralarında bulunan uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması amacı ile idareye- idari makamlara başvurabilirler. İdari makamlar bu başvuruları ON BEŞ GÜN içerisinde idari yoldan çözüme kavuşturmayı, taraflar arasında anlaşma sağlamayı amaçlamaktadır. Şayet on beş gün içerisinde anlaşma sağlanamaz ise ya da uyuşmazlık konusunda idari makamlar iş mahkemelerini görevli görürlerse bu halde idari makam, belgeleri YETKİLİ iş mahkemesine gönderir. Yetkili iş mahkemesi belgeleri aldıktan sonra bir gün belirler ve bu günde tarafları davet eder. Mahkemeye gelen başvuru sahibi eğer burada tekrar davacı olduğun bildirirse bu durum tutanak haline getirilir ve davacı olan taraf tutanağı imzalar. Bu aşamada Hukuk Muhakemeleri Kanunudaki genel düzenleme olan iddianın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı geçerli değildir. Davacı taraf başvuru sırasında bildirmediği delil ve taleplerini bu aşamada sunabilecektir.