18 Mart 2021 In Güncel, İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Ovayolu Avukatlık Bürosu olarak alacak davalarındaki temel prensibimiz, müvekkilin alacağına en hızlı, etkili ve en az masrafla kavuşmasıdır.

İcra İflas Hukuku alanında deneyimli kadromuz ile ticari işlemlerden kaynaklanan borç ve alacakların tahsili için icra ve iflas takipleri yapılması, açılan takipler neticesinde tahsilatların yapılması için her türlü araştırma ve işlemin yerine getirilmesi,  müvekkiller aleyhinde başlatılan icra ve iflas takiplerine karşı itiraz ve şikayet işlemlerinin gerçekleştirilmesi, bu işlemlere bağlı itirazın iptali, kaldırılması ve menfi tespit davalarının takibi gibi hususlarda hizmet vermekteyiz..

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

İcra ve İflas Hukuku konusunu; özel hukuk ilişkilerinden doğan para ve teminat alacaklarının, borçlu tarafından ödenmemesi durumunda, alacaklının talebi üzerine, kanunda belirlenmiş sınırlar çerçevesinde, kamu otoritesi ve kuvveti yardımı ile nasıl karşılanacağından almaktadır. Borcun karşılanması ancak, borçlunun taşınır ve taşınmaz mallar ile 3. Şahıslardaki hak ve alacakları üzerinden yapılabilmektedir.

Ülkemizde, borcun tahsili ve ödenmesine ilişkin tüm usul ve esaslar, icra ve iflas kanunu ile düzenlenmiş olup; kanun gereğince alacağın tahsili için, icra ve iflas daireleri ile birlikte, İcra Mahkemeleri görevlendirilmiştir. İhtiyaç duyulması halinde başta polis olmak üzere, tüm kolluk kuvvetleri de İcra Müdürü’nün talebi üzerine cebri icrada görevlendirilebilirler.

 • T.C. İcra ve iflas müdürlükleri ile icra ceza mahkemeleri, icra hukuk mahkemeleri nezdinde, müvekkillerimizi alacaklı vekili – borçlu vekili sıfatı ile temsil ;
 • İcra müdürlükleri nezdinde ilamlı yada ilamsız takip
 • Kambiyo takipleri (senet ve çek’lerin icraya konulması)
 • İstihkak davaları
 • Kira sözleşmelerinden kaynaklanan takip ve davalar 
 • İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davaları;
 • Maden Haczi; 
 • İcra takiplerine karşı, imzaya ve borca itiraz davaları 
 • Menfi tespit ve istirdat davaları 
 • İhalenin feshi; kıymet taktirine itiraz; meskeniyet davaları; 
 • İpoteğin paraya çevrilmesi 
 • Alacaklı vekili ya da borçlu vekili olarak bakılan diğer icra hukuku alanındaki davalar
 • Nafaka takibi